Del av verdiskapingen til distriktene

I Norge har stortinget slagit fast att vattenkraften är en "nationell resurs med stark lokal tillhörighet".
Utifrån denna grund råder enighet över alla partigränser om att vattenkraftskommunerna har rätt till återbäring.
Totalt mottar de de norska "vattenkraftskommunerna" ca 6,5 mdr norska kronor brutto per år i skatteintäkter ägnade "å tilbakeföre en del av verdiskapingen til distriktene".

Efter avräkning i skatteutjämningssystemet tillförs 5,2 mdr norska kronor vilket motsvarar ca 4,3 öre/KWh.


Inkomstkällan är uppdelad enligt följande:

1. Naturresursskatt 1,3 öre/kwh
1,1 öre/kwh till kommunerna och 0,2 öre/kwh till fylkeskommunerna.

2. Egendomsskatt
Upp till 0,7%. Kommunal skatt som kommunerna själva beslutar om storlek på uttag.

3. Koncessionsavgifter

Avgift för kraftstationer beräknad efter nhk (naturhestekraft) Indexjusteras vart 5:e år.
Avsätts till fond vars avkastning nyttjas till främjandeinsatser för näringslivsutveckling.

4. Koncessionskraft

Alla kraftkommuner har rätt att köpa el (upptill 10% av produktionen) till självkostnad. Rätten begränsar sig till behovet i kommunen. Elen får nyttjas i kommunen eller säljas fritt på marknaden.
Staten fastställer självkostnadspriset (2012 = 10,79 öre/kwh).
Marknadens spotpris avgör värdet för kommunerna, vilket således kan variera kraftigt.

 

Intäkterna till kommunerna är följande:

 

Naturresursskatt                   1,6 mdr NOK

Egendomsskatt                       1,8

Koncessionsavgifter             0,6

Koncessionskraft                   2,6

Summa- brutto  6,5 mdr NOK

Reduktion av medel som
förs till skatteutjämning  -13,3

Summa - netto 5,2 mdr NOK


Brutto 6,5 mdr NOK motsvarar: 5,4 öre/KWh

Summa intäkter brutto till kommunerna blir drygt 6,5 mdr NOK per år (beloppet kan variera beroende på marknadsvärdet av koncessionskraften)


Netto 5,2 mdr NOK motsvarar: 4,3 öre/KWh

Efter avräkning i skatteutjämningssystemet blir det netto kvar ca 5,2 mdr NOK per år till vattenkraftskommunerna. Elproduktionen kommer till 99% från vattenkraft. Årsmedelproduktionen från vattenkraften är 120 TWh.