Norgemodellen

Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner (FSV) har 34 kommuner i de sju skogslänen som medlemmar. Medlemskommunerna har tillsammans över 450 000 invånare. Föreningen verkar för att berörda kommuner och regioner ska få del av det värde som vattenkraften genererar. I Norge finns sedan lång tid tillbaka ett system där vattenkraftskommunerna får del i vattenkraftens värdeskapning. Systemet är väl etablerat hos samtliga partier och är en viktig del i den norska regionalpolitiken.
 

LVK

Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) i Norge bildades 1978.
173 av 430 kommuner är medlemmar vilket motsvarar 40% av Norges kommuner. Invånarantalet i medlemskommunerna uppgår till ca 800 000 vilket motsvarar 17% av landets totala invånarantal. Medlemskommunerna utgör 65% av Norges areal. Föreningen har en årlig budget som omsluter drygt 10 milj norska kronor.

Läs mer om LVK på hemsidan www.lvk.no