Hoppa till huvudinnehållet
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 

Stadgar

Det här är föreningens stadgar, utifrån vilka vi verkar och bedriver hela vår verksamhet.
 1. Start
 2. /
 3. Om FSV
 4. /
 5. Stadgar

Stadgar för FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFT- OCH VINDKRAFTSKOMMUNER OCH - REGIONER

(antagna på konstituerande föreningsstämma den 3 juni 1999. § 3 reviderad vid föreningsstämma den 12 maj 2000. Reviderade vid föreningsstämma den 11 maj 2006 och vid föreningsstämma 22 maj 2015). (§3 reviderad vid föreningsstämma den 24 maj 2019). Vid föreningsstämma 20200924 har §§ 1, 2, 3 och 15 reviderats och §§ 4 och 7 ändrats redaktionellt.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och - regioner

§ 2 Ändamål

 • Föreningen skall verka för att till vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vatten- och vindkraften genererar.
 • Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter.
 • Föreningen skall vara partipolitiskt neutral.
 • Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vatten- eller vindkraften.
 • Föreningens krav skall dels lösas genom omfördelning av statliga energiskatter, fastighetsskatt på vatten- och vindkraftsanläggningar och dels genom krav på avsättning av vinster från kraftbolagen.

§ 3 Medlemskap

 • Kommun eller region som berörs av vatten- och/eller vindkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse.
 • Privatpersoner, föreningar och företag kan bli stödmedlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse.
 • Stödmedlemmar äger rätt att utan beslutanderätt delta i föreningens årsstämmor.
 • Stödmedlemmar kan få yttranderätt vid årsstämmor i de fall respektive stämma medger det.
 • Stödmedlemmar medges inte representation i föreningens styrelse.

§ 4 Styrelsen

 • Föreningen skall ha en styrelse som svarar för föreningens angelägenheter.
 • Styrelsen skall bestå av högst femton (15) ledamöter plus fjorton (14) ersättare.
 • Varje skogslän (7 st) skall därvid vara representerat i styrelsen med två ledamöter och två ersättare.
 • Därutöver kan föreningsstämman utse en ordförande.
 • Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott.
 • Styrelsen utses av föreningsstämman.
 • Styrelsen skall sammanträda när behov finnes – dock minst fyra gånger per år.
 • Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller två ledamöter begär det.
 • Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
 • Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordförande.

§ 5 Styrelsens beslut

 • Styrelsen är beslutsför om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
 • Som styrelsens beslut skall gälla den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar.
 • Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 6 Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll vilka skall justeras av ordföranden och en därtill utsedd ledamot.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsens ledamöter gemensamt som styrelsen därtill utser eller av styrelsens ordförande ensam enligt särskild styrelseordning.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Kalenderår utgör föreningens verksamhets- och räkenskapsår.

§ 9 Årsredovisning

Det åligger styrelsen att senast under februari månad efter räkenskapsårets utgång upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse samt överlämna dessa till föreningens revisor.

§ 10 Revisor

I föreningen skall finnas två revisorer jämte två ersättare.

§ 11 Revisorernas granskning

 • Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och årsredovisning enligt god revisionssed.
 • Revisionen skall så bedrivas att revisionsberättelse kan avges senast vid mars månads utgång.
 • Revisorerna skall förelägga föreningsstämman revisionsberättelsen samt omgående tillställa styrelsen och medlemmarna kopia av densamma.

§ 12 Revisionsberättelse

 • Revisorerna skall avge berättelse innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning med uttalande huruvida anmärkning beträffande räkenskapernas förande eller förvaltning föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen.
 • Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av föreningen tillstyrks eller ej.

§ 13 Föreningsstämma

 • Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång.
 • Styrelsen kan vid behov kalla till extra föreningsstämma även vid andra tillfällen eller då minst hälften av medlemmarna begär det.
 • Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast vid april månads utgång.
 • Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman.
 • Kallelse till föreningsstämman eller extra stämma skall ske med brev senast två veckor före stämman.
 • Vid föreningsstämman har varje företrädd medlem en röst.

§ 14 Ärenden vid föreningsstämman

Vid föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för stämman
 • upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • val av protokollsjusterare
 • fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • styrelsens årsredovisning
 • revisionsberättelsen
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av styrelse och revisorer
 • val av styrelsens ordförande och vice ordförande
 • fastställande av budget och medlemsavgift
 • val av valberedning
 • övriga frågor
 • Vid extra föreningsstämma skall utöver de fyra första punkterna ovan endast förekomma de ärenden för vilka föreningsstämman blivit utlyst och som angetts i kallelsen.

Beslut vid föreningsstämma utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 15 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena stämman måste vara en ordinarie årsstämma medan den andra stämman kan vara en extra stämma. Minst 30 dagar måste gå mellan de två stämmor som krävs för att ändra föreningens stadgar.

§ 16 Medlems utträde

 • Medlem som ej längre vill delta i föreningen äger rätt att utträda ur densamma med omedelbar verkan.
 • Medlem som utträder ur föreningen äger ej rätt att ta del av föreningens behållna tillgångar.

§ 17 Föreningens upplösande

 • Föreningen skall upplösas då minst tre fjärdedelar av medlemmarna begär det.
 • Föreningens behållna tillgångar skall därvid tillfalla medlemmarna i förhållande till gjorda insatser.

Kontakt

Ingvar Persson, ordförande
Bollnäs Kommun
821 80 Bollnäs

Mobil: 070–327 51 40
Skicka e-post

Följ oss

Häng med oss på Facebook och delta i våra debatter och inlägg.
Följ oss på Facebook
© Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner
magnifiercrossmenuchevron-down