Hoppa till huvudinnehållet
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
  1. Start
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Nyheter
  6. /
  7. Referat från FSVs årsstämmodagar...

Referat från FSVs årsstämmodagar i Ånge den 12–13 maj 2022

Publicerad: 20 maj 2022

Stämmodagarna hölls på Hotell Mittlandia i Ånge från lunch till lunch den 12-13 maj 2022.

Efter välkomsthälsning av föreningens styrelseordförande Ingvar Persson innehöll eftermiddagen föredrag av Arne Müller, Norrlandsparadoxen, som redovisade sitt arbete med uppdatering av den utredning med rubriken ”Återföring till bygden av naturresursers värden” som Hans Månsson för några år sedan gjorde på Hela Sverige Ska Levas och FSVs uppdrag. Arnes arbete, som han beskrev, resulterade i Hela Sverige Ska Levas Balansrapport 6 med rubriken ”Naturresurser i hela landet”. Rapporten finns på www.helasverige.se, under Balansrapporter. Arne medverkade digitalt.

Efter Arnes föredragning redovisade en av projektledarna från vindkraftsföretaget OX2, Märit Izzo, arbetet med vindkraftsprojekt under rubriken ”Vindkraft från idé till färdigt tillstånd. Ingen tvekan om att det behövs både tid, tålamod, kompetens och pengar för att driva fram ett vindkraftsprojekt. Något som även mycket tydligt framgick av nästa föredragning som Christina Rylander stod för. Hon vägrade dock avslöja hur mycket pengar man tvingats satsa. Christina är själv markägare i Klevberget, där hon och 25 andra markägare tillsammans drivit fram ett projekt som nu håller på att förverkligas. Båda dragningarna gav nog de allra flesta av oss en god påbyggnad av våra hittills, kanske inte så omfattande kunskaper, om alla de turer förverkligande av ett vindkraftsprojekt innebär.

Efter fikat tog Torfinn Opheim, ordförande i vår systerförening i Norge, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) www.lvk.no , vid. Torfinn, som alltid ställer upp på våra stämmodagar, beskrev, på ett som alltid lika intressant sätt, vad som händer i Norge. Man kan väl lugnt påstå att de ligger steget före oss. Exempelvis kan vi konstatera att vår förenings budget som ligger en bit över trehundratusen kronor (300 000 SEK) motsvaras i LVK av en budget på cirka tjugo miljoner kronor (20 000 000 NOK). En del av Torfinns beskrivning handlade om att man i Norge nu på ett mycket tydligt sätt börjat samverka mellan fem olika organisationer. När man agerar tillsammans kallar man sig "naturresurskommunene". De fem samverkande organisationerna är förutom Vattenkraftskommunerna även Inlandskommunerna, Vindkraftskommunerna, Storindustrikommunerna och Oljeindustrikommunerna. Mycket intressant att fundera på hos oss också även om vi nu har vatten- och vindkraftskommunerna inom samma förening.

Återstoden av dagen, före middagen, ägnades åt ordförande Ingvar Perssons beskrivning av FSV och åt styrelsemöte för ledamöter och ersättare. Ingvar presenterade ett bildspel som använts en tid men som för många var nytt. Bildspelet finns på denna hemsida, www.fsv.nu under aktuellt. Innan Ingvar gjorde sin föredragning presenterade föreningens andre vice ordförande, Jonas Andersson, Ragunda, föreningens nya logotyp, som tagits fram under vårvintern.

Styrelsemötet avslutade arbetsdagen, varefter Ånge kommun, under värdskap av kommunstyrelsens ordförande Erik Lövgren, bjöd på en förnämlig middag.

Andra dagen inleddes med föreningsstämma, som flera gånger tidigare, på ett förnämligt sätt ledd av mötesordföranden, föreningens hedersordförande, Per Söderberg. Stämman genomfördes utan dramatik och såväl fastställelse av balans- och resultaträkning och ansvarsfrihet klarades av utan debatt. Ett fåtal nyval till styrelsen gjordes men till helt övervägande del ser styrelsen ut som föregående år. Protokoll från stämman kommer ut på hemsidan så snart det är undertecknat. Föreningens ordförande tackade av ett par ledamöter respektive ersättare som avgick redan förra året men som inte tackades av då vid den digitala stämman. Jan Gullmark som varit med som ledamot och ersättare i styrelsen sedan föreningen bildades fanns på plats och avtackades med gåva och chokladask medan f d förste vice ordförande Kicki Fredriksson fanns med endast digitalt och därför inbjöds att delta nästa stämma och då bli avtackad. Styrelseledamoten Torbjörn Karlsson som lämnar styrelsen vid denna stämma fanns på plats och avtackades medan ledamoten Peter Åkerström och ersättaren Kenneth Backgård, vilka också lämnar styrelsen, men inte är närvarande får avtackas på annat sätt.

Förmiddagen fortsatte sedan med vd för Svensk Vindenergi, Daniel Badman, som talade under rubriken ”Vindkraften för industriell omställning – möjligheter och utmaningar”. Han beskrev bland annat det framtida elbehovet och hur detta kommer att öka om landet överhuvudtaget ska ha en möjlighet att utveckla konkurrenskraftig industri.

Anders Edholm, nytillträdd kommunikationsdirektör på SCA, beskrev det nu kombinerade skogs- och energibolagets utmaningar i att få fram vindkraft på sina områden. Hittills har bolaget sålt ut sina lägen för vindkraft till andra exploatörer, men där har inriktningen ändrats så att man framdeles även har för avsikt att äga kraftanläggningarna. Bolaget har studerat möjligheterna att lokalisera vindkraftsanläggningar inom sina ägor och ser en teoretiskt möjlig exploatering på 65 TWh. När man sedan från detta drar bort det som bedöms försvinna på grund av försvarets intressen, miljöintressen m m blir den troliga exploateringsmöjligheten snarare 15 TWh. 

Därefter vidtog den för dagen näst sista programpunkten där politiken skulle få komma till tals. Malin Larsson (s), riksdagsledamot från Västernorrland och Per Åsling (c), riksdagsledamot från Jämtland inledde med beskrivningar utifrån sina respektive politiska perspektiv. Efter deras inledningar öppnades för frågor och diskussioner där ett flertal av de närvarande politikerna bidrog med frågor och inlägg.

Ingvar Person avrundade slutligen dagarna innan de som inte var tvingade att ila vidare fick en utmärkt lunch som avslutning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att dagarna varit mycket givande och att arrangemanget fungerat som planerat. Enda undantaget var ett några minuters avbrott i det digitala föredraget första dagen, när hotellets nät gick ned. Det kan också konstateras att samtliga föredragande uttryckt sig mycket positivt i frågan om att medel måste stanna i de bygder, kommuner och regioner där kraften utvinns. Ska landet ha en rimlig chans att utveckla sin energiutvinning på ett sådant sätt att man klarar det enorma behovet av el som klimatomställningen kräver och kommer att kräva verkar det samstämmigt att rimliga ersättningar måste till för de miljö- och naturvärden bygder, kommuner och regioner avstår. FSV verkar ha starkt stöd för att föreningen nu tagit sig an även frågan om att medel från vindkraftsutvinningen ska stanna där kraften utvinns. Det måste dock understrykas att det är frågan om att medel ska stanna där kraften utvinns både vad gäller vatten- och vindkraft som FSV driver. Föreningen tar enligt sina stadgar inte ställning vare sig för eller emot utvinningen av kraften.

Anders Wikström 
Sekr FSV


Kontakt

Ingvar Persson, ordförande
Bollnäs Kommun
821 80 Bollnäs

Mobil: 070–327 51 40
Skicka e-post

Följ oss

Häng med oss på Facebook och delta i våra debatter och inlägg.
Följ oss på Facebook
© Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner
magnifiercrossmenuchevron-down